“La finestra és decisiva en l’aïllament acústic”

 

Un excés de soroll pot ser perjudicial per a la salut mentre que el silenci absolut genera sense sentit: en un punt intermedi radica la qualitat de vida. Que les finestres són importants per a l’aïllament acústic, està clar. Però molts clients no saben que no és suficient recórrer a vidres aïllants acústics d’alta qualitat. L’enginyer Ruben Erlacher advoca per tenir sempre en consideració́ la forma dels perfils i el muntatge per a poder gaudir del silenci en el teu habitatge.

 

El seu objectiu és aïllar acústicament el màxim possible l’ambient interior de l’habitatge i assolir el silenci?

Ruben Erlacher: ​En el fons, sí. Al cap i a la fi, l’aïllament acústic, és a dir, la qualitat acústica d’un edifici és un dels factors més importants quan es construeix o es reestructura una casa. Però tampoc s’hauria d’exagerar amb l’aïllament acústic de la façana, ja que quant més silenciós és un espai, més es percep cada mínim soroll intern. Necessitem percebre un cert nivell acústic de l’exterior, sempre respectant els valors límit.

 

Perquè un excés de soroll pot ser perjudicial per a la salut…

Exacte. Un nivell de soroll constant, per exemple, pot elevar la pressió́ arterial. Precisament a les ciutats, estem sotmesos a una exposició́ contínua de soroll i això fa que necessitem de major tranquil·litat per a poder relaxar-nos a les nostres cases. Per això és tan important l’aïllament acústic entre habitatges i cap a l’exterior.

 

Però la percepció́ del soroll és molt subjectiva…

Sí, és veritat i fins i tot es pot dir que el pitjor soroll és aquell que no voldríem escoltar. No importa quin, sigui el que sigui en aquest moment: un mosquit a la nit o la carretera principal. I, precisament perquè la percepció́ del soroll és subjectiva, és important deixar-se assessorar per professionals. D’aquesta manera es pot valorar objectivament la contaminació́ acústica: el nivell de soroll está per sota o per sobre dels límits?

 

Qué tipus de soroll existeixen?

Hi ha dos tipus principals: soroll aeri i soroll d’impacte. El primer es propaga a través de l’aire, com la música o el soroll del trànsit. El segon es propaga a través del xoc de dos objectes sòlids i transmès per l’estructura com, per exemple, el soroll dels passos que es genera en caminar sobre un sostre o en arrossegar mobles. Existeixen altres tipus de soroll estructural causat per les vibracions de les instal·lacions, de funcionament continu i discontinu, com les cisternes de vàters, portes de garatges, persianes, aparells de ventilació́ o calefacció́.

 

Com s’introdueix el soroll aeri a l’interior?

El soroll pot penetrar per qualsevol punt vulnerable. En la majoria dels casos per les finestres, que són un element complex que ha de complir moltes funcions però, sovint, estaàn deteriorades i ja no aïllen correctament. A això cal afegir que les superfícies de les finestres cada vegada són més grans. Això, en general, és una cosa bona perquè així entra més llum en els ambients interiors; però fa que la finestra sigui un element cada vegada més important per a l’aïllament acústic. La finestra és, sens dubte, l’element més important de la façana. També referent a la consecució del silenci.

 

Quins són els criteris que s’han de considerar a l’hora de triar les meves finestres perquè a la meva casa hi hagi el major silenci possible?

La qualitat d’una finestra radica en l’adequada combinació́ entre vidre, perfils i connexió́ a obra. La gent acostuma a prestar atenció́ únicament a l’aïllament acústic del vidre. Això és un greu error, ja que també́ la forma dels perfils i la bona execució del muntatge tenen una gran repercussió́ en l’aïllament acústic. Per tant, sempre s’hauria de tenir en compte els tres aspectes: vidre, perfils i muntatge, sense oblidar-se del calaix de la persiana. Aquest també́ ha de ser hermètic a l’aire i estar ben instal·lat, en cas contrari el soroll penetraria per aquest punt dèbil.

 

Quan té sentit mesurar el nivell d’aïllament acústic?

La qualitat acústica d’un edifici és un dels aspectes més importants quan es construeix una casa. Per això, sempre recomano una planificació́ acústica quan es construeix una casa nova i especialment quan es tracta d’una reestructuració́ i es renoven les finestres. D’aquesta manera es té la possibilitat de millorar; i no fent-ho de manera aproximativa sinó amb fonaments tècnics. Es calcula quin nivell de soroll es desitja aconseguir en cada espai i, en conseqüència, es tria la finestra adequada.

 

En el seu estudi d’arquitectura i enginyeria al Südtirol, Ruben Erlacher s’encarrega de l’aïllament acústic d’edificis.