Professionals del muntatge certificat

 

De què serveix tenir la millor finestra si el muntatge no es realitza de manera professional?

 

La qualitat del muntatge determina al llarg del temps el correcte aïllament i el bon funcionament de la finestra. Per a Finstral la qualitat de l’execució del muntatge és tan important com la qualitat de cadascun dels seus productes i per això, ofereix als seus distribuïdors la possibilitat d’obtenir la seva pròpia certificació del muntatge a través de l’Institut ift Rosenheim. El certificat de muntatge garanteix que la instal·lació de finestres i portes es realitzarà d’acord amb les normatives i exigències europees i amb la màxima qualitat i professionalitat.

Només els distribuïdors Finstral partner que hem obtingut aquesta certificació disposem del logotip “Muntatge professional certificat”. Això significa que:

  • Participem regularment en cursos de formació
  • Realitzem una connexió hermètica a l’obra
  • Utilitzem únicament dissenys de connexions a obres comprovats
  • Ens sotmetem anualment a les auditories de control de l’Institut ift Rosenheim

 

 

En Factoria Canabal des de fa anys disposem d’aquest certificat i de muntadors propis qualificats amb una llarga trajectòria en l’empresa.

 

Només una instal·lació de qualitat provada garanteix una finestra perfecta. I una finestra és perfecta només quan el muntatge és perfecte.

 

 

Muntatge certificat i professional

Les principals característiques d’un muntatge professional són: un programa organitzat de les activitats i un ús correcte dels productes adequats per al segellament, aïllament i fixació. Per aquestes raons, els distribuïdors Finstral Partner han de treballar amb muntadors qualificats que hagin rebut una formació específica, com per exemple el curs ift per a la tècnica del muntatge.

Una bona feina de muntatge es caracteritza pels detalls executius planificats i provats per ift Rosenheim. Detalls estudiats específicament pel tipus de finestra, dimensions i paret on s’instal·larà. Els fonaments tècnics es recullen en el manual de muntatge certificat creat per l’Institut ift i publicat per l’associació RAL.

Els distribuïdors tenen la capacitat de comprovar els detalls del disseny d’aplicació adaptats a la situació concreta de l’obra, i després de desenvolupar solucions alternatives, tant des del punt de vista estàtic com físic. Especialment pel que fa a tancaments exteriors amb elevada eficiència energètica o a portes i portes balconeres sense barreres arquitectòniques.

Seguiment i certificació

Per garantir una elevada qualitat del muntatge de finestres i portes balconeres és necessari un control periòdic del procés de muntatge. Per aquesta raó, l’institut ift ha desenvolupat el “Programa de Certificació per al muntatge de finestres, portes exteriors i murs cortina (QM 352)“. Això és utilitzat per distribuïdors partner que col·laboren amb Finstral, per a continuar millorant i per a donar testimoniatge de la qualitat del seu treball a través del certificat ift.

La certificació es basa en el manual de muntatge, en descripcions detallades dels productes que inclouen les instruccions de muntatge i els detalls del muntatge assajat, així com la formació adequada del personal.
La certificació dóna fe de la qualitat del treball realitzat pel responsable del muntatge i dels muntadors. Cada tres anys, els muntadors hauran de realitzar el curs de formació d’actualització que organitzarà Finstral.

El control extern també inclou un control periòdic de la documentació de l’obra, de les solucions adoptades conforme amb els dissenys assajats i del fet que s’hagin respectat tots els requisits específics per a l’edifici. En cas de diferències o conflictes s’ha d’identificar i aclarir la causa, i s’ha de solucionar el problema immediatament. L’organisme de certificació a continuació, determina si es necessiten més inspeccions especials o si retirarà la certificació. És necessari també un control intern de l’empresa, organitzat pel responsable del muntatge, que supervisa la qualitat d’aquest, així com el control, qualificació i formació dels empleats.

 

Finstral en col·laboració amb l’Institut ift Rosenheim

La missió de ift Rosenheim i Finstral és oferir una alta qualitat de producte i de muntatge. És per això que des de fa diversos anys Finstral sotmet les seves finestres i les seves portes a estrictes controls duts a terme per l’institut ift: proves, assajos i certificació.

Gràcies a aquesta convicció, són líders del sector en termes de qualitat – i des de 2013 fan provar, certificar i supervisar regularment l’execució del muntatge. Per aquesta raó, els detalls, els procediments i els materials de muntatge de finestres Finstral s’han optimitzat d’acord amb les directrius de l’institut ift.

El resultat d’un muntatge certificat és: clients satisfets, màxima funcionalitat i major reconeixement en el mercat.